Vastuullisuus älykkäästi päätöksenteossa

Posted on Posted in Blogikirjoitukset

Oulun kaupungin valtuusto käsitteli kiinteistöverojen ja yllättäen myös tuloverojen korottamista kokouksessaan 31.10.2016. Vastuullisessa ja luottamuksellisessa päätöksenteossa neuvotteluja käytiin etukäteen koko syksyn ajan puolueiden sisällä ja ryhmien kesken. Kaupunginhallituksen esityksen pohjalta asiat tuotiin valtuustoon päätettäviksi demokraattisen äänestysprosessin mukaisesti. Valtuutetut voivat valtuustossa toki tuoda esille uusia asioita, kuten viime valtuustossa kävi. Talouden tasapainottamiseen otettiinkin tuloveroprosentin korotus kiinteistöveron sijaan. Tämä on lainsäädännön mukaista, mutta voidaan kuitenkin kyseenalaistaa toimintatapa ja siitä aiheutuneet yhteistyöhön liittyvät seuraamukset tulevaisuutta ajatellen. 

Lämsä, A-M., Keränen A. & Savela, T. (2015) tuovat esille tutkimuksessaan Vastuullinen johtajuus esimies-alaissuhteessa sen, että vastuullinen johtajuus perustuu moraalisiin ja laillisiin velvollisuuksiin, joita ovat muuan muassa yhteiskunnan asettamien lainsäädäntöjen noudattaminen, aseman ja tehtävien edellyttämät toimintatavat. Vastuullisuutta määrittävät myös työelämässä, yhteiskunnassa ja kulttuurissa vallitsevat käsitykset sekä odotukset siitä, mikä on hyväksyttävää ja toivottavaa käyttäytymistä. Lisäisin tähän myös käsitteet oikein ja väärin.

Vastuullinen johtaminen on älykästä johtamista muuttuvassa toimintaympäristössä, jossa huomioidaan työntekijät ja sidosryhmät sekä toimitaan läpinäkyvästä ja eettisesti oikeudenmukaisesti. Yhdessä tehden ja yhdessä innovoiden luodaan toimintakulttuuriin sekä toimintaympäristöön lisäarvoa, value co-creation. Johtajalla on merkittävä rooli vaikuttaa vastuullisuuteen. Johtajan ei kuitenkaan kannata yksin kantaa vastuuta koko organisaatiosta, vaan se on koko henkilöstön vuorovaikutteista sekä dialogista vaikuttamista ja osallistumista päätöksentekoon yhteisen asian puolesta. 

Vastuullinen johtaminen organisaatiossa on tulevaisuuteen katsomista uusien innovaatioiden ja hyvien hallintokäytäntöjen avulla. Vastuullinen johtaminen rakentuu arvomaailmaan ja toiminta-ajatukseen sekä siihen miksi me olemme olemassa. Prosessit ja käytännöt sekä ihmisten johtaminen ovat arjen käytäntöjä ja niistä muodostuu käytännön strategia, johon liittyy myös vahvasti myös eettinen organisaatiokulttuuri. Strateginen johtaminen on vastuullinen suunnanantaja ja näyttää tien minne ollaan menossa. Vastuullinen organisaatio tekee enemmän kuin laki edellyttää ja huomioi sidosryhmien tarpeet ja odotukset. Vastuullisuus rakentuu koko organisaatiossa vuorovaikutussuhteissa, jossa korostuvat totuudenmukaisuus, tasavertaisuus, herkkyys sekä yhteinen ymmärrys ja näkemys mihin ollaan menossa. Imago luodaan, mutta maine ja luottamus ansaitaan. Tästä on kyse myös Oulun kohdalla ja etenkin meidän luottamushenkilöiden kyvystä tehdä päätöksiä sekä toimia Oulun ja kaikkien oululaisten hyväksi.

Älykäs johtaminen on Sydänmaanlakan (2012) mukaan kokonaisvaltainen osaamismalli, joka pitää sisällä viitekehyksen ja prosessit, konkreettiset työkalut sekä mittarit ja kyselyt. Älykkäässä johtamisessa kyseenalaistaen vanhat näkemykset johtamisesta, hyödynnetään ja analysoidaan aikaisempia johtamistapoja sekä yhdistetään johtamisen käytäntö ja teoria innovatiivisella tavalla nykyisessä muuttuvassa toimintaympäristössä. Älykkäässä johtamisessa pyritään avoimeen ja läpinäkyvään toimintaan koko organisaatiossa. Peräänkuulutankin nyt älykästä johtamista meidän luottamushenkilöiden loppukaudeksi. Tutkitaan asiat, keskustellaan, kuunnellaan, pohditaan erilaisia näkökulmia tukemaan päätöksentekoa ja katsotaan vastuullisesti tulevaisuuteen. 

Maarit Sihvonen